Hva er og hvem står bak Typografi i Norge?

Nettstedet

Fra jeg forberedte meg til svenneprøven som typograf (1988) har jeg lest og samlet faglitteratur. Fra tidlig 1990-tall publiserte jeg enkelte artikler i grafiske fagtidsskrifter, bl.a. om norsk grafisk historie. For å ha anledning til å publisere flere og ofte mindre arbeider, opprettet jeg i 2000 nettstedet Typografi i Norge. Min aktivitet her er liten men regelmessig, og nettstedet har få, men interesserte lesere.

Redaktøren

Navn: Torbjørn Eng
Yrke:
Annonsetypograf i Dagbladet gjennom 35 år. Også utdannet bibliotekar. I dag pensjonert med et fortsatt con amore-forhold til typografien.
Etter arbeidstid: Jeg har i tillegg til min yrkespraksis produsert skrifttyper, fire bøker, hefter og annet trykt materiale – samt dette nettstedet – og etter pensjonering har jeg skrevet boka Da typografien ville være kunst (2021).
Faglige interesser: Historiske, estetiske, praktiske og funksjonelle sider ved boktrykkerkunsten, typografi og skrift/fonter. Jeg har en særlig interesse for norsk boktrykkhistorie/grafisk historie. De siste åra har jeg engasjert meg i arbeidet med å bevare, videreføre og utvikle den gamle boktrykkteknikken i Norge, gjennom Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros.
Kontakt meg gjerne om disse temaene og om mine internettsider: ten@typografi.org

The website

Since I prepared for my journeyman’s test as a typesetter in the printing trade (1988), I have read and collected literature about typography and printing. From the early 1990s I published a few articles in Norwegian trade journals, among them about Norwegian printing history. In order to have the opportunity to publish more and often small contributions, I started in 2000 the webside Typografi i Norge. My activity here is small but regular, and it has a modest, but interested following.

The editor

Name: Torbjørn Eng
Profession:
Typographer in the advertising department of the Norwegian national newspaper Dagbladet through 35 years. Also qualified as a librarian. Today retired with a ongoing con amore-relationship to typography.
After working hours: In addition to my job engagement, I have produced typefaces, four books, booklets and other printed material – as well as this website – and after retirement I have written a book, Da typografien ville være kunst (2021).
Professional interests: Historical, esthetic, practical and functional aspects of the art of printing, typography and letterforms/fonts. I have a special interest in Norwegian printing history/history of the graphical arts. In recent years I have been engaged in the work to preserve, continue and develop the old letterpress printing technology in Norway, in the newspaper museum Fjeld-Ljom, Røros.
Please contact me regarding these topics and my web pages: ten@typografi.org

Fire større produksjoner av Torbjørn Eng

Fire større produksjoner om grafiske fag og historie, som jeg har bidratt til og har produsert: Fra bly til bytes, for Oslo grafiske fagforening 1997. Guttenberg 1872–1873, for Oslo grafiske fagforening 2012. En typografisk inspirasjon, for Bokstav & Bilde 2015, Da typografien ville være kunst, egenutgivelse 2021.
Four major productions about printing trade and history, which I have contributed to.

Først publisert 12.04.2008
Sist revidert 22.05.2021

Torbjørn Eng

Jeg begynte i faget etter at blyet var ute av de fleste trykkeriene. og er ikke utlært som verken håndsetter eller maskinsetter. Her prøver jeg meg i det førstnevnte.